กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี

 • ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Studentloan

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

  Read More
 • ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Studentloan

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

  Read More
 • ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Studentloan

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

  Read More

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการกู้ยืม

 
กยศ. 101  แบบคำขอกู้ยืมเงิน

กยศ. 102  หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน(กยศ.)
                หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (กรอ.)

 
กยศ. 103  หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา

 
กยศ. 105  สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกัน และหนังสือให้ความยินยอม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(จากระบบ) 
          -  สัญญา บมจ.ธนาคการกรุงไทย(KTB)
          - สัญญา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(IBANK)

 
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม(เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน)

กยศ. 106  แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ(จากระบบ)

 
กยศ. 108  แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืมเงิน

 
กยศ. 204  แบบรายงานสถานภาพการศึกษา

 
หนังสือแจ้งการถึงแก่ความตายของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558


ติดต่อเรา สำนักกองทุนเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรีอาจารย์กนกพร เหมือนทอง

Tell 0863183574

Tell : 028090823ต่อ230


Pages